در حال بارگذاری

آلمان خواستار تشکیل یک اتحادیه دفاعی اروپایی شد