در حال بارگذاری

آلمان به تداوم اجرای کامل برجام متعهدیم