در حال بارگذاری

آغاز عملیات تغییر ترکیب نیروهای روسیه مستقر در سوریه