در حال بارگذاری

آخوندی سیاسی است و رویکرد دیکتاتورمآبانه دارد شورا با این مدیریت شاید نتواند حتی زباله ها را جمع کن