در حال بارگذاری

آخوندی سیاسی است و رویکرد دیکتاتورمآبانه دارد شورای شهر با این مدیریت شاید نتواند حتی زباله ها را ج