در حال بارگذاری

آب انتقالی به یزد صرفا برای شرب مردم است