در حال بارگذاری

quot روسیه quot در حمایت از روبل بهره بانکی را افزایش داد