در حال بارگذاری

90 هکتار مرتع روستایی مهاباد در آتش سوخت