در حال بارگذاری

80 درصد ظرفیت اشتراک پذیری گاز در روستاهای آبادان خالی است