در حال بارگذاری

75 درصد خراسان جنوبی درگیر خشکسالی شدید است