در حال بارگذاری

6 هزار صادرکننده از عرضه ارز صادراتی در نیما معاف شدند