در حال بارگذاری

50 میلیارد تومان از محل طرح های بازآفرینی به حساب شهرداری های اردبیل واریز می شود