در حال بارگذاری

5 3 میلیارد ریال خسارت حوادث غیر مترقبه به مددجویان بوشهری پرداخت شد