در حال بارگذاری

4 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی ورامین قرار دارند