در حال بارگذاری

30 درصد تلفات تصادفات کرمانشاه مربوط به سوانح شهری است