در حال بارگذاری

25 درصد اراضی لرستان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شد