در حال بارگذاری

200 میلیارد ریال برای آسفالت جاده های خدابنده هزینه شد