در حال بارگذاری

2 هزار و 400 تن نمک و ماسه برای زمستان عجبشیر ذخیره سازی شد