در حال بارگذاری

2 میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و بهسازی تونل خط انتقال آب چشمه روزیه به سمنان نیاز است