در حال بارگذاری

160 پروژه گردشگری با سرمایه گذاری 2500 میلیارد با حضور رئیس جمهور در گلستان اجرایی شد