در حال بارگذاری

16 هزار خانوار روستایی ایلام از آب شرب پایدار بهره مند شدند