در حال بارگذاری

150 معلول خراسان جنوبی در کارگاه های درآمدزا کار می کنند