در حال بارگذاری

13 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی جاده شاهین دژ ـ تکاب مصوب شد