در حال بارگذاری

۸۱ روستای استان کرمان به شبکه آبرسانی روستایی متصل شدند