در حال بارگذاری

۷۰۰ هزار بشکه نفت امروز در بورس انرژی عرضه می شود