در حال بارگذاری

۵۷ درصد اشتغال استان سمنان در بخش صنعت است