در حال بارگذاری

۵۰ هکتار از اراضی مرتعی جنگل درازنو در آتش سوخت