در حال بارگذاری

۳ میلیون خانوار روستایی فاقد هرگونه بیمه هستند روستاییان با حکم حقوق بازنشستگی می توانند از تسهیلات