در حال بارگذاری

۲ هواپیمای نظامی آمریکا در نزدیکی ژاپن سقوط کردند