در حال بارگذاری

۱۵۰۰هکتار از اراضی ملی درآذربایجان غربی از تصرف سودجویان خارج شد