در حال بارگذاری

۱۰۰ تخت دیگر به بیمارستان امام حسین ع بهارستان اضافه خواهد شد