در حال بارگذاری

ییلدیریم از اردوغان مدال افتخار گرفت