در حال بارگذاری

یک خبرنگار به سمت وزیر فراری یمنی در یک کنفرانس مطبوعاتی کفش پرتاب کرد