در حال بارگذاری

یک بالگرد نظامی در سنگال سقوط کرد