در حال بارگذاری

یکی دیگر از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا این شورا را ترک کرد