در حال بارگذاری

یکی از نواقص جدی خط ۷ موضوع سیگنالینگ بود