در حال بارگذاری

یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش از ترکیه به عراق منتقل شد