در حال بارگذاری

گفت وگوی تلفنی رهبر دروزی های لبنان با بشار اسد