در حال بارگذاری

گفتم مسئول نتایج هستم اما مقصر کلمه سنگینی است توضیح کولاکوویچ در واکنش به انتقاد از اظهاراتش