در حال بارگذاری

گرگان فقرستیزی و رشد عادلانه اقتصادی مهم ترین تکلیف کمیته امداد است