در حال بارگذاری

گاز جایگاههای سوخت سی ان جی غیراستاندارد قطع شد