در حال بارگذاری

کویت شمار نیروهای امنیتی خود در مرز عراق را افزایش داد