در حال بارگذاری

کونگ فو کار ارومیه ای مدال برنز کشور را بر گردن آویخت