در حال بارگذاری

کودکان سوری می توانند در مدارس نظامی روسیه تحصیل کنند