در حال بارگذاری

کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در اردبیل برگزار می شود