در حال بارگذاری

کمیته خدمات علمی پارلمان آلمان حمله نظامی به سوریه بدون مجوز پارلمان مجاز نیست