در حال بارگذاری

کرمان سالن ورزشی 9 دی رفسنجان با حضور وزیر ورزش افتتاح شد