در حال بارگذاری

کردستان ماموستا شیرزادی انجام فریضه امربه معروف و نهی از منکر در دنیا زمینه ساز توشه آخرت است