در حال بارگذاری

کاهش 330 لیتر بر ثانیه دبی آب چشمه روزیه بحران کم آبی مردم سمنان را تهدید می کند