در حال بارگذاری

کاهش سه برابری جنگل های شمال در 2 دهه